Annual Greek 2019-03-25T15:58:23+00:00

Ετήσια Ελληνική Έκδοση Greek annual International Journal of Psychoanalysis

Επιμελητής: Δημήτρης Τζάκσον (Email: dimitrisjackson@gmail.com)

Επιστημονική επιτροπή: Χ. Γιαννουλάκη, Ε. Ζαχαρακοπούλου, Κ. Ζερβής, Ν. Λαμνίδης, Χ. Χατζή

Συγγραφείς : Dana Birksted-Breen, Luc Magnenat, Giuseppina Antinucci, Dolan Power, Thomas H. Ogden, Rosine Jozef Perelberg, Vic Sedlak, Otto F. Kernberg, Philippe Van Haute, Herman Westerinka, Marianne Leuzinger-Bohlebera, Constanze Rickmeye, Mariam Tahiri, Nora Hetticha, Tamara Fischmann, Werner Bohleber, Alfred Lorenzer, Maciej Musiał

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάστε το σημείωμα του επιμελητή. (Click here to read the Editorial of the Greek Annual of the International Journal of Psychoanalysis.)

Publisher: http://www.armosbooks.gr

Annual website: http://m.facebook.com/Greek.IJP.Annual/; http://greekannualofpsych.wixsite.com/greekijpannual

An Introduction to the Greek Annual of the International Journal of Psychoanalysis. To read the English translation of this Introduction, please scroll down.

Η Ετήσια Ελληνική Έκδοση του International Journal of Psychoanalysis

Δημήτρης Τζάκσον

Το 1910 ιδρύθηκε η Διεθνής Ψυχαναλυτική Ένωση ή IPA (International Psychoanalytic Association) από τον Ernest Jones υπό την καθοδήγηση του S. Freud. Ο σκοπός της ήταν η διασφάλιση και έγκαιρη μετάδοση της ψυχανάλυσης διεθνώς, αλλά και η προστασία του κοινού από πρακτικές και μεθόδους οι οποίες ενώ αυτό-αποκαλούνταν ‘ψυχανάλυση’, λίγη σχέση είχαν με αυτήν. Πρόκειται για την λεγόμενη  ‘ατίθαση ψυχανάλυση’ (wild psychoanalysis) τις οποίες οι αρχές και πρακτικές ορισμένες φορές μπορεί να θεωρηθούν και επικίνδυνες.

Δέκα χρόνια αργότερα ιδρύθηκε το επίσημο περιοδικό της IPA, το International Journal of Psychoanalysis, στην αγγλική γλώσσα, υπό την καθοδήγηση και  πάλι του Freud , όπου ψυχαναλυτές ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες σε κλινικό και θεωρητικό επίπεδο, μέσα από έναν συνεχή διάλογο.

Το International Journal of Psychoanalysis όμως, δεν ιδρύθηκε μόνο για την διασφάλιση του κοινού από την wild psychoanalysis, αλλά και για την διάδοση της προς τον αγγλόφωνο κόσμο, οπότε και προς ένα ευρύτερο διεθνές αναγνωστικό χώρο.

Μια μετάφραση όμως από την γερμανική στην αγγλική, όπως και κάθε μετάφραση δεν είναι μια απλή υπόθεση, αποτελώντας συγχρόνως και μια δημιουργική πράξει ‘ερμηνευτικής ‘.  Δεν είναι λίγοι οι οποίοι έχουν σχολιάσει ότι η αγγλική μετάφραση του έργου του Freud από την γερμανική στην αγγλική γλώσσα, χάνει ορισμένες φορές τη περιγραφική της δύναμη ή το λανθάνων νόημα των λέξεων ή όρων, για παράδειγμα το treib ως instinct ή drive. Κάθε γλώσσα έχει και τις δίκες της εκφραστικές ιδιοτυπίες ή συνειρμικούς συσχετισμούς λέξεων που δημιουργούν στον αναγνώστη.

Για τον λόγο αυτό, οι εκδότες του IJP θεώρησαν ότι ήταν σημαντικό να μπορεί κανείς να διαβάζει ψυχαναλυτικά κείμενα και στη δική του μητρική γλώσσα. Αυτό δημιουργεί όμως και ένα επιπρόσθετο βάρος ευθύνης στους μεταφραστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες μετάδοσης του νοήματος ενός κειμένου από μια γλώσσα σε μια άλλη. Αυτό, δεν ταυτίζεται πάντα και με την πιστή γλωσσική του μετάφραση ή μεταφορά.

Η ψυχανάλυση, πέραν μιας επιστήμης του ανθρώπινου ψυχισμού,  αποτελούσε ανέκαθεν  και ένα διεθνές κίνημα, με ενδιαφέροντα πέραν των αυστηρών θεραπευτικών. Ο κύκλος συνεργατών του Freud αποτελούνταν από άτομα τα οποία ζούσαν ως επί το πλείστον εκτός Βιέννης. Όμως η επικοινωνία μεταξύ τους παρέμενε ζωντανή μέσω επιστολών, ανταλλαγής εργασιών  και περιοδικών συναντήσεων.

Στην Ελλάδα η ψυχανάλυση άργησε να εγκατασταθεί, είτε ως θεραπευτική επιστήμη είτε ως μέρους του πολιτισμικού γίγνεσθαι. Η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1946 από την πριγκίπισσα Marie Bonaparte (σύζυγος του Γεωργίου 2ου), μέρος του στενού κύκλου του Freud, με τους Εμπειρίκο, Κουρέτα και Ζαβιτσιάνο. Η προσπάθεια αυτή ίδρυσης ψυχαναλυτικής εταιρείας δεν καρποφόρησε.  Μια δεύτερη έγινε το 1979 υπό την αιγίδα του International Psychoanalytical Association (IPA) , η οποία επίσης δεν προχώρησε. Μέχρι που το 1982[1]ιδρύθηκε η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία, το πρώτο IPA Study Group στην Ελλάδα.

Η πρώτη Ετήσια Ελληνική Έκδοση του International Journal of Psychoanalysis κυκλοφόρησε το 2013 συμπληρώνοντας τις εκδόσεις στην γερμανική, γαλλική, ισπανική, πορτογαλική, τουρκική, ρώσικη και ιταλική γλώσσα. Το 2017 αναμένεται και η κυκλοφορία της πρώτης κινεζικής έκδοσης του Annual.

Η Ετήσια Ελληνική Έκδοση του International Journal of Psychoanalysis ή Annual, θεωρεί ως πρώτο της μέλημα το να αποτελέσει ένα σταυροδρόμι συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ της διεθνούς ψυχαναλυτικής κοινότητας με την ελληνική, ώστε να καλλιεργηθούν μέσω της ελληνικής γλώσσας και τα κατάλληλα ερεθίσματα για την προώθηση της ψυχαναλυτικής σκέψης στη χώρα μας, όπως και στο να διευρύνει την επαφή του αναγνωστικού κοινού με την διεθνή ψυχανάλυση.

Ελπίζω και να το πετύχουμε.

[1] Με τους Π.Χαρτοκόλλη. Α. Ποταμιάνου. Α. Μπεράτη, Α. Αλεξανδρή, Π. Σακελαρόπουλο. Οι δυο τελευταίοι αργότερα απεχώρησαν.


The Greek Annual of the International Journal of Psychoanalysis

The International Psychoanalytical Association (IPA) was founded by Ernest Jones in 1910 under the direction of Sigmund Freud. Its goal was to secure the valid spread of psychoanalysis internationally, as well as to protect the public from methods and practices, that although calling themselves ‘psychoanalysis’, had little in common with it. For this, Freud coined the term ‘wild psychoanalysis’, considering its effects potentially harmful.

The International Journal of Psychoanalysis (IJP) written in English, was founded ten years later once again by Jones, under the direction of Freud. Here, psychoanalysts could exchange views and experiences, both on a clinical and theoretical level, through an ongoing dialogue.

However, the International Journal of Psychoanalysis was founded not only to protect the public from ‘wild psychoanalysis’, but also to facilitate the spread of psychoanalysis within the English-speaking world and the wider international reading public.

However, a translation, from say German to English, is no simple task, as it simultaneously becomes an ‘act of interpretation’. More than a few have noted how the English translation of Freud’s work from German sometimes loses its descriptive force and/or latent meaning of terms, as for example when the term treib is translated as instinct or drive, since every language has its own expressive singularities or associative links that are generated in the reader’s mind.

For this reason, the editors of the Annuals of the IJP consider it important that one be able to read psychoanalytical texts in one’s own language. This, however, creates an additional responsibility for the translators, who face the difficulties of transmitting the meaning of a text from one language to another, as this translation does not always comply with an accurate linguistic translation or interpretation of the author’s meaning.

Psychoanalysis beyond being a science of the human mind was also, from the beginning, an international movement with interests ranging wider than its strictly therapeutic ones. Freud’s inner circle of co-workers was formed mostly of people living outside Vienna. But communication between them was kept alive, by means of letters, exchange of papers and periodic meetings.

In Greece, psychoanalysis started quite late, either as a therapeutic method or as part of the cultural scene. Princess Marie Bonaparte (wife of King George II of Greece), who was at the time part of Freud’s circle, together with Empiricos, Kouretas and Zavitsiano, attempted in 1946 to establish psychoanalysis in Greece through the creation of a Greek Psychoanalytical Society. The attempt however was unsuccessful. A second attempt was made in 1979, this time under the direction of the IPA, but similarly did not go forward. Until in 1982 the Hellenic Psychoanalytical Society, the[1] first IPA study group in Greece, was finally founded and continues to this day as a component Society of the IPA.

The First Greek Annual of the IJP, was published in 2013 following upon the heels of the German, French, Spanish, Portuguese, Turkish, Russian and Italian Issues. 2017 expects to see the publishing of the first Chinese Annual.

The Greek Annual of the IJP, considers one of its first priorities that of becoming a crossroad for the meeting and communication between the Greek and the international psychoanalytical community, thus promoting psychoanalytic thinking in Greece, a fertile meeting ground cultivated though the Greek language. A second priority is to broaden contact between the Greek reading public with the international psychoanalytic community as represented through the IJP.

It is our hope that in this, we succeed.

[1] With P. Hartocollis, A. Potamianou, A. Berati, A. Alexandridi, P. Sakelaropoulos. The last 2 members later left.